PÁLYÁZATI (VERSENYEZTETÉSI) FELHÍVÁS

 1. Pályázatot kiíró, árajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye: Bácsborsód Községi Önkormányzat,6454 Bácsborsód, Petőfi Sándor u. 3.
 1. Pályázat célja:Bácsborsód Községi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése egyfordulós, nyílt pályázat útján.
 2. Pályázat tárgya: A6500 Baja, Eötvös utca 6/A. 1. emelet 9. számú (882/2/A/9. hrsz)irodaházban (Goldmark üzletház eszmei hányad: 65/1000.) elhelyezkedő, üzlethelyiség művelési ágú ingatlan Bácsborsód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Bácsborsód Községi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti értékesítése.

              Az ingatlan nyilvántartási adatai:

Ingatlan tulajdoni lapszáma:   13755

Ingatlan helyrajzi száma:        882/2

Ingatlan címe:                         6500 Baja, Eötvös utca 6/A. 1. emelet 9.

Ingatlan megnevezése:                       üzlethelyiség

Ingatlan területe:                     43 m2

Helyiségei:                              Irodahelyiség, mosdó, WC, 2 db raktár 

Tulajdonos:                             Bácsborsód Községi Önkormányzat

 1. Az ingatlan kikiáltási/minimális ára az ingatlan-értékbecslő által meghatározott forgalmi érték, ami 10.100.000,-Ft.
 2. Ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. május 3. 1000 óra
 3. Ajánlatok benyújtásának helye: Katymári Közös Önkormányzati Hivatal Bácsborsódi Kirendeltsége (6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.)
 4. Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot magyar nyelven, minden oldalát a pályázó, illetve meghatalmazottja/képviselője aláírásával és folyamatos sorszámozással ellátva, példányonként összefűzve, zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell a 6. pontban megjelölt címre beadni vagy beküldeni.

Az eredeti példányt meg kell jelölni „EREDETI" felírással, ha ezt a pályázó elmulasztja, kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadók.

A postán feladott ajánlatnak az 5. pontban megadott határidőig meg kell érkeznie a 6. pontban megjelölt címre. A borítékra a következőt kell ráírni: pályázó neve, címe, valamint: „AJÁNLAT –ÜZLETHELYISÉG értékesítése”

Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani:

 1. Ajánlati lap, melyen a pályázó neve és címe, valamint az ingatlanért felajánlott ajánlati ár fel van tüntetve.
 2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 1. Az ajánlati kötöttség időtartama:Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 60 napig tart.
 2. Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.
 3. A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető:Ügyfélfogadási időben a Katymári Közös Önkormányzati Hivatal Bácsborsódi Kirendeltségén (6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.) személyesen vagy a 0679/451-501-es telefonszámon.
 4. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
 1. Az ajánlatok felbontásának helye és időpontja:

Bácsborsód Községi Önkormányzat (6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.) Tanácsterme

2019. május 3. 1600 óra;

 1. Az eredményhirdetés helye és időpontja:

Bácsborsód Községi Önkormányzat (6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.) Tanácsterme

2019. május 3. 1600 óra;

 1. a pályázatok elbírálása során csak a pályázati kiírásban meghatározott időben benyújtott pályázatok vehetők figyelembe;
 2. a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legmagasabb vételi árat megajánló pályázót hirdeti ki nyertesnek;
 3. a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen;
 4. a pályázatok elbírálására a Képviselő-testület jogosult.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 1. az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be;
 2. az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak;
 3. az ajánlati árat nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, valamely feltételhez köti.
 1. Egyéb információk:
 1. A Kiíró felhívja a pályázaton részt venni szándékozó figyelmét, hogy az eladásra kerülő ingatlan természetbeni állapotáról a helyszínen tájékozódjanak, a kiíróval történő előzetes időpont-egyeztetéssel és a fellelhető lényeges információkat ismerjék meg.
 2. A pályázati felhívás közzététele a kiíró számára nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.
 3. A kiíró a pályázati eljárást, a szerződéskötés időpontjáig eredménytelennek nyilváníthatja.

Bácsborsód, 2019. április 1.

                                                                                                    Csomor László sk.

                                                                                                        polgármester

 

Betegséglexikon